Georgiev & Co Fashion

CEORGIEV & CO over the years has established as a high quality manufacturer of men’s business suits as well as men’s tuxedo suits.

Our Company has a long history dating back to 1992. With follow-on investments over the years, the company expanded it’s base to 4 production lines – three of them are specialized in production of men’s business jackets and tuxedos. The daily capacity of all the lines is between 800 to 1000 suits .

Depending of the quantities and the complexity of the styles, the production cycle is within 3 to 4 weeks.

Our high motivated team consist of 450 employees.

CEORGIEV & CO combines high sewing level with contemporary production methods to manufacture men’s suits and successfully sells its products in the European Union. The company produces garments for leading brands such as BUGATTI , STRELLSON , TOMMY HILFIGER , ATELIER TORINO, WILFORS, GUY LAROCHE.

ГЕОРГИЕВ И КО ООД обявява процедура за избор на изпълнител чрез публична покана със следния предмет:

„ Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на шевно и гладачно оборудване по две обособени позиции:

Обособена позиция 1: Доставка на специализирано шевно и гладачно оборудване

Обособена позиция 2: Доставка на шевни машини “

При реализирането на настоящата процедура се съблюдават разпоредбите на ПМС 160/01.07.2016 г. и предвид размера на стойността на процедурата ще се проведе избор с публична покана за избор на изпълнител с предмет: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на шевно и гладачно оборудване по две обособени позиции, както следва:

Обособена позиция 1: Доставка на специализирано шевно и гладачно оборудване
Автомат за изработка на прави филетки с капак и без капак – 1 брой
Автомат за изработка на прави или наклонени филетки с капак и без капак – 1 брой
Автомат за малки детайли с глава – 1 брой
Автомат за изработване на имитационни илици – 1 брой
Пикир машина за единичен сляп бод за подгъви на леки до средно тежки материи -1 брой
Машина за двоен сляп бод – 1 брой
Едноиглова права машина с основен и диференциален горен транспорт- 1 брой
Понт машина – 2 броя
Автомат за изработване на пенсове – 1 брой
Автомат за прикачване на вати, подплънки и хастар – 1 брой
Машина за крайно гладене на ръкавния шев – 1 брой
Обща стойност за обособена позиция 1: 374 300.00 лв.

Обособена позиция 2: Доставка на шевни машини
Едноиглова верижна машина с долен транспорт – 3 броя
Електронна едноиглова зиг – заг машина- 2 броя
Двуиглов петконечен оверлог с полусуха глава – 1 брой
Едноиглов триконечен оверлог с полусуха глава – 2 броя

Обща стойност за обособена позиция 2: 58 700.00 лв.

Обща стойност на процедурата: 433 000.00 лв.

Срок за подаване на оферти: 13/04/2017 г.
Ще се приемат оферти до 00:00 часа на посочената крайна дата.

Офертите се подават чрез ИСУН 2020 (https://eumis2020.government.bg)
Процедурата е публикувана и в Информационната система за управление и наблюдение на средставата от ЕС в България 2020 (ИСУН): https://eumis2020.government.bg/ , както и на единния информационен портал на структурните фондове на ЕС: https://www.eufunds.bg/

Проект „Иновативен продукт за екстремен планински туризъм от Георгиев и Ко ООД”, BG16RFOP002-1.001-0230-С01, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Офертите се подават чрез ИСУН 2020 (https://eumis2020.government.bg)

Процедурата е публикувана и в Информационната система за управление и наблюдение на средставата от ЕС в България 2020 (ИСУН): https://eumis2020.government.bg/ , както и на единния информационен портал на структурните фондове на ЕС: https://www.eufunds.bg/

Проект №BG16RFOP002-1.001-0230-C01 с наименование „Иновативен продукт за екстремен планински туризъм от Георгиев и Ко ООД“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „ГЕОРГИЕВ И КО“ ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Start typing and press Enter to search